مشاوره با حمید

۹۰ دقیقه مشاوره با حمید – تعیین سطح ریسک پذیری – آموزش سبد چینی و تعیین ارزهای هدف – ۱۲۰ دقیقه ویدئو آموزشی جهت ورود به مارکت

Instagram