درباره داجکس بیشتر بدانید

About Dogex

داجکس یک پلتفورم لایوترید هست تا پشت پرده معامله گری بازارهای مالی مختلف از جمله ارزهای دیجیتال، فارکس و کمدتیها را نشون بده؛ که البته شما تنها با عضویت در سایت ما می تونید از مزایای این سایت بهره مند بشید. داجکس در دبی متولد شده و تیم ما تجربه ترید و چیدمان سبد سرمایه گذاری رو از سال ۲۰۱۱ داراست. هم اکنون تیم ما از ایران، امارات و استرالیا فعالیت مستمر دارند.

شاید کمی خنده دار به نظر برسه اما بیزینس ما تحت تاثیر مفهوم بنیادی داج کوین (DOGE = Do-Only-Good-Everyday) بنا شده و اسم کمپانی هم به همون دلیل داجکس انتخاب شده. ما معتقدیم داجکوین  واحد پول آیندگان خواهد بود. برای اینکه دلایل ما رو بدونید این مقاله را مطالعه کنید “ آینده از آن داجکوین است، به همین سادگی”.

داجکس یک بیزینس خانوادگی هست تا به صورت لایو شما را از اخبار بنیادی دنیای  ارزهای دیجیتال باخبر کنه. ما همچنین مقابل چشمان شما ترید می کنیم تا به شما کمک کنیم تا ترید را با ترفندهای مختلفش یاد بگیرید.

اگر یک زن خانه داربا بچه کوچیک هستید که مجبورید توی خونه باشید یا کسی هستید که به طور تمام وقت جایی مشغول کارید، شما لایق این شانس هستید که یادبگیرید برای خودتون کار کنید. ما دوست داریم شما را قدرتمند کنیم تا از هر کجا و هر مکانی دوست دارید کار کنید.

1347

تعداد کاربران داجکس

326

تعداد معاملات موفق لایو

433

تعداد کل معاملات لایو

8

تعداد ارز و کالاهای معملاتی

Instagram